CZAT
ON-LINE


Regulamin Kart Podarunkowych sportpoint.pl dla klientów indywidualnych

kupon-rabatowy-Sportpoint.jpg

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
1. Wystawca - POINTPROJECT Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 131, 40-672 Katowice
2. Karta Podarunkowa – karta o określonej wartości, wydana na okaziciela uprawniająca użytkownika do jej realizacji w sportpoint.pl
3. Sportpoint.pl – sklep stacjonarny sportpoint.pl w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 131 oraz witryna internetowa www.sportpoint.pl
4. Nabywca/Użytkownik – osoba, która nabyła/użytkuje Kartę Podarunkową sportpoint.pl
5. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sportpoint.pl

Warunki ogólne:
1. Każdy Klient, rozumiany wyłącznie jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych za każde wydane 1000,00 zł brutto na zakup produktów nieobjętych innymi promocjami lub obniżkami, przecenami w sklepie sportpoint.pl otrzymuje Kartę Podarunkową o wartości 100,00 zł brutto
2. Każda Karta Podarunkowa posiada określoną wartość, indywidualny kod oraz datę ważności.
3. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone.
4. Promocją Kart Podarunkowych nie są objęte produkty przecenione, jak również skutery i motorowery, zakupy na raty w systemie 0% oraz nie łączą się z innymi obniżkami, rabatami, promocjami.
5. Ilość kart jest limitowana.
       
Zasady realizacji Karty Podarunkowej:
1. Karty Podarunkowe można wykorzystać na dowolne zakupy w sklepie internetowym www.sportpoint.pl podając indywidualny kod z karty podczas składania zamówienia lub w sklepie stacjonarnym okazując ją pracownikowi.
2. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie przez osobę fizyczną.
3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
4. Przy płatności Kartą Podarunkową nie jest wydawana reszta z jej wartości.
5. Przy płatności Kartą Podarunkową możliwa jest dopłata gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.
6. Towar zakupiony przy użyciu Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi, można go wymienić na inny o równej lub wyższej wartości produkt (za dopłatą).
7. Pracownik Wystawcy uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Podarunkowej i jej realizacji, jeżeli przedłożona karta budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
8. Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia karty jeśli minął okres jej ważności.


Postanowienia końcowe:
1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i jednocześnie w pełni go akceptuje.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.sportpoint.pl oraz w sklepie stacjonarnym sportpoint.pl.
3. Wystawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepie stacjonarnym oraz na stronie internetowej www.sportpoint.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Wystawcy.